invisiblee

11 tekstów – auto­rem jest in­vi­sib­lee.

"Wpat­ry­wałam się w zaczy­tane­go młodzieńca jeszcze ja­kiś czas, kiedy ten nag­le uśmie­chnął się, oder­wał wzrok od swo­jej lek­tu­ry i spoj­rzał wprost na mnie. Tak jak­by wie­dział, że ob­serwuję go od dłuższe­go czasu." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 września 2011, 21:27

Nie stać mnie na nic więcej niż narzu­cone mi war­tości, za mało wiem o życiu i z dnia na dzien prze­konu­je sie o tym co­raz bardziej. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 listopada 2010, 13:47

Naj­częściej to my sa­mi spra­wiamy so­bie naj­większy ból. Niejed­nokrot­nie nie jes­teśmy na­wet te­go świado­mi. Ale to ujaw­nia się z cza­sem - w naj­mniej spodziewa­nym momencie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 listopada 2010, 15:36

Zaw­sze chciałam móc ste­rować in­ny­mi, aby wszys­tko szło według moich zachcianek. Te­raz dochodzę do wnios­ku, że pot­rze­buje ra­dykal­nej zmiany - w so­bie. Tyl­ko nie wiem od cze­go zacząć. Jeszcze zbyt mało wiem o życiu, by móc podjąć w miarę rozsądną decyzję. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 listopada 2010, 21:24

Wstała ra­no z uśmie­chem na twarzy. Odsłoniła zasłony. Do po­koju wdarł się blask słońca. Uchy­liła ok­no. Po­wiew ciepłego wiat­ru spra­wił, ze poczuła się jeszcze przy­jem­niej. Nie chciała mar­no­wać te­go wspa­niałego dnia, pragnęła [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 listopada 2010, 12:38

Każdy człowiek pat­rzy na świat z in­nej per­spek­ty­wy. I to jest piękne. Wy­miana wrażeń i wspólne dążenie do doskonałości. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 listopada 2010, 10:47

Strach przed przyszłością świad­czy o tym, że jes­teśmy realistami. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 listopada 2010, 20:52

Kiedy nad­chodzą ko­loro­we chwi­le i sma­kuje­my życia w pełni je­go barw, nag­le wszys­tko się sy­pie i krok po kro­ku zaczy­namy od­czu­wać przypływy szarości. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 listopada 2010, 14:53

Za­bawa w głuchy te­lefon.. Nieraz się w to ba­wiliście, chy­ba nie zaprzeczycie.
Zaw­sze kon­co­we zda­nie było przekręcone.
Dzi­siej­szą codzien­nośc można ok­reślic głuchym te­lefo­nem? Zdecydowanie.
Plot­ki są wszędzie. Jed­na, dru­ga, trze­cia oso­ba, kto­ra sie o czyms do­wie, zaw­sze cos do­powie czy przek­re­ci. W kon­cu wychodzą baj­ki, w kto­re ludzie wierzą. Jes­teśmy naiwni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2010, 13:17

Jes­tem człowiekiem, czy czymś w tym sty­lu.. Cho­ciaż te­raz, kiedy głównym skład­ni­kiem po­wiet­rza jest kłam­stwo to.. ja już sa­ma nie wiem.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 października 2010, 17:05
invisiblee

Mam 16 lat, żyje chwilą i doceniam wszystko co jest mi dane.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

invisiblee

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność